Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Projecte tècnic de radiocomunicacions de Telxius Torres España

Edicte d'exposició pública del projecte de regularizació de l'emplaçament

DIVENDRES 14 GENER 2022

S'ha publicat al BOP i la memòria en l'apartat Projectes i memòries

EDICTE
Telxius Torres España, SL ha presentat a tràmit el "Proyecto técnico de regularización del emplazamiento de
radiocomunicaciones Telxius Torres España S.L. 2500476_Llimiana", en sòl no urbanitzable.
D’acord amb el que disposa l’article 51 del D. 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre
protecció de la legalitat urbanística, s’exposa a informació pública per un termini d’un mes, al BOPL i a la
seu electrònica de l’Ajuntament perquè tots aquells que es considerin afectats puguin efectuar les
al·legacions i reclamacions que creguin convenients. Es podrà examinar l’expedient a la Secretaria d’aquest
Ajuntament en hores d’oficina.

Llimiana, 11 de gener de 2022
L’Alcalde