Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Rehabilitació de l'església de Sant Urbà 21/01/2022

Publicat a Tauler i BOP de l'edicte d'aprovació de memòria

DIVENDRES 21 GENER 2022

Per Resolució d’Alcaldia de data 19 de gener de 2022, es va aprovar inicialment la memòria  següent:


Memòria valorada de Rehabilitació de la teulada de l’església de Sant Urbà, del nucli dels Obacs de Llimiana”, amb un pressupost d’execució material de 28.311,57€, més 5.945,43€ d’IVA al 21%, total, 34.257,00€, redactat pel tècnic Josep Lluis Puyalto.


Se sotmet a informació pública per un termini de 30 dies d’acord amb l’article 235.2 del DL 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la Llei 8/87, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya i l’article 37 del ROAS, per a possibles reclamacions i/o al·legacions.


Es publica al BOP i a la pàgina web de l’Ajuntament de Llimiana: http://llimiana.cat.

Si transcorregut aquest termini no es produeixen ni reclamacions ni al·legacions, s’entendrà definitivament aprovada, sense necessitat de nou acord.

Llimiana, 19 de gener de 2022
L’alcalde. Josep Terré Escolà